Náš tým

Mgr. Petr Macíček – vedoucí střediska, speciální pedagog – terapeut

Vzdělání a odborná praxe:

- Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, bakalářské studium oboru Speciální pedagogika (SSZ Psychopedie, Psychologie, Logopedie)

- Univerzita Jana Amose Komenského Praha, magisterské studium oboru Speciální pedagogika (SZZ Speciálně pedagogická diagnostika, Speciálně pedagogické poradenství, Speciální pedagogika obor)

Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů:

- KVIC, Nový Jičín Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů v rozsahu 252 hodin

- Absolvent uceleného systemického výcviku v psychoterapeutickém směru Transformační systemické terapii podle Satirové v rozsahu 735 hod. TSTS je součástí směrů rodinné psychoterapie a je uplatňována formou individuální, párové, rodinné a skupinové terapie

- Dlouhodobý akreditovaný výcvik integrativní skupinové psychoterapie 550h + 150 hodin individuální supervize (PhDr. Jitka Lakomá, CSc., Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.)

- Výcvikový kurz METACARDS- poradenská metoda pro mládež se zaměřením na plánování, realizaci a vyhodnocování cílů

- Integrativní korekční program pro děti s ADHD – PhDr. Nora Gavendová, akreditace MŠMT

- Základní kurz EEG Biofeedback - EEG Biofeedback institut , Bc. Alan Tyl

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feursteina I. Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina Basic Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina II. Program instrumentálního obohacování, ATC metd prof. Feuersteina

- Program rozvoje sociálních dovedností, zvládání vzteku a morálního usuzování aART (adapted Agression Replacement Training), AISIS z.ú.

- Dlouhodobá praxe práce s dospívajícími s poruchami chování a extrémními poruchami chování v institucionální výchově

 

Mgr. Jaroslav Kovář - speciální pedagog - terapeut

Vzdělání a odborná praxe:

- Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, bakalářské studium Speciální pedagogiky (SZZ Psychologie, Logopedie, Psychopedie)

- Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, magisterské studium Speciální pedagogiky (SZZ Integrativní speciální pedagogika, Pedagogika, Edukace osob s mentálním postižením)

Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů:

- Výcvik Institutu pro skupinovou terapii - Instep (integrativní gestalt) v rozsahu cca 900 hodin pod vedením PhDr. Martina Járy, MUDr. Elen Křivkové a PedDr. Václava Schmidta

- Certifikovaný kurz zážitkové pedagogiky - Mekka - Prázdninová škola Lipnice 

- Základní kurz EEG Biofeedback - EEG Biofeedback institut , Bc. Alan Tyl

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feursteina I. Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina Basic Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina

- Dlouhodobá praxe s dětmi a dospívajícími s poruchami chování v institucionální výchově

 

Bc. Gabriela Ludwigová - sociální pracovnice

Vzdělání a odborná praxe:

- Masarykova univerzita, Brno, Pedagogická fakulta, bakalářské studium oboru Sociální pedagogika (SZZ sociální pedagogika, aplikovaná psychologie, pedagogika)

Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů:

- Základní kurz Krizové intervence - Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, Společnost Podané ruce o.p.s.

- Kurz krizové intervence v praxi - Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, Společnost Podané ruce o.p.s.

- Základní kurz EEG Biofeedback - EEG Biofeedback institut , Bc. Alan Tyl

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feursteina I. Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina trenér Mgr. Ondřej Věnek Vysopal

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina Basic Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina

- Program rozvoje sociálních dovedností, zvládání vzteku a morálního usuzování aART (adapted Agression Replacement Training), AISIS z.ú.

 

Mgr. Jana Bryolová – speciální pedagožka - terapeut

Vzdělání a odborná praxe:

- Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, bakalářské studium oboru Speciální pedagogika (SZZ psychopedie, etopedie, terapeutické metody ve speciální pedagogice)

- Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, magisterské studium oboru Speciální pedagogika (SZZ edukace jedinců s poruchami chování, pedagogika a psychologie, speciální pedagogika pro učitele)

Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů:

- Integrativní korekční program pro děti s ADHD – PhDr. Nora Gavendová

- Kognitivně behaviorální metody u žáků s psychickými poruchami – PhDr. Nora Gavendová

- Agrese a agresivita u dětí a mládeže – Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení

- Strategie vyšetřování šikany – Ing. Pavel Bundil, vzdělávací agentura KPS Vsetín

- Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů, RESOCIA

- absolventka výcviku "Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii" pod vedením Mgr. Leoše Zatloukala, Ph.D. et Ph.D., PhDr. Michala Věžníka a Bc. Pavla Vítka (160 hodin)

- absolventka navazujícího výcviku "Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii" pod vedením Mgr. Leoše Zatloukala, Ph.D. et Ph.D., PhDr. Michala Věžníka, Bc. Pavla Vítka a PhDr. Daniela Žákovského (710 hodin)

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feursteina I. Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina trenér Mgr. Ondřej Věnek Vysopal

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina Basic Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina

- Dlouhodobá praxe práce s dospívajícími s poruchami chování a extrémními poruchami chování v institucionální výchově

 

Mgr. Vlasta Recová - psycholožka

Vzdělání a odborná praxe:

- Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, magisterský obor psychologie - odborné studium (SZZ z integrativní psychologie, psychodiagnostiky, poradenské psychologie)

Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů:

- Dlouhodobý sebezkušenostní výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů I. , II. (R. Braun, K. Skalická, aktreditace MŠMT)

- Specializované studium pro prevenci sociálně patologických jevů. P- centrum Olomouc (250 hodin, akreditace MŠMT)

- Metodika programu Divadlo Fórum podle Augusta Boala (akreditovaný kurz MŠMT)

- Metody práce s dětmi s agresivitou a hyperaktivitou

- Integrativní korekční program pro děti s ADHD (N. Gavendová, akreditace MŠMT)

- Kritické myšlení pro poradenské pracovníky (E. Urbanovská, akreditace MŠMT)

- Respektovat a být respektován (manželé Kopřivovi)

- Relaxační metody pro děti

- Terapeutická práce s maskou

- Arteterapeutická práce s tvarem a tvarováním, hlína I. a II.

- Psychodrama, sociodrama a satidrama

- Relaxační techniky

- Základní kurz Krizové intervence pro pedagogické pracovníky - Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, Společnost podané ruce o.p.s.

- Základní kurz EEG Biofeedback - EEG Biofeedback institut , Bc. Alan Tyl

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feursteina I. Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina trenér Mgr. Ondřej Věnek Vysopal

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina Basic Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina

- Dynamické vyšetření učebního potenciálu - LPAD - (The Learning Propensity Assessment Device) 120hodin, ATC metod pro osobní rozvoj

- Dlouhodobá poradenská praxe s dětmi a dospívajícími (FN Olomouc, Pedagogicko-psychologická poradna Prostějov)

 

Mgr. Daniela Vašková - speciální pedagožka

Vzdělání a odborná praxe:

- Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, magisterský obor Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením (SZZ – etopedie, psychologie, pedagogika)

- Palackého univerzita v Olomouci, akreditovaný program CŽV Speciální pedagog (SZZ- speciální pedagogika, speciálněpedagogické poradenství a intervence, poradenství a intervence v etopedii)

Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů:

- Akreditovaný program Využití expresivních terapií v institucionální výchově při Palackého univerzitě v Olomouci v rozsahu 270 hodin (úvod do psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, taněčně – pohybové terapie)

- Dlouhodobý sebezkušenostní výcvik „Vnitřní dítě” pod vedením PhDr. Aleny Nyklové a Mgr. Soni Smolkové Syřínkové v letech 2004 - 2010

- Akreditovaný kurz Autogenní trénink, Klinika adiktologie, Praha

- Akreditovaný kurz Progresivní svalové relaxace, NÚV Praha

- absolventka výcviku "Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii" pod vedením Mgr. Leoše Zatloukala, Ph.D. et Ph.D., PhDr. Michala Věžníka a Bc. Pavla Vítka (160 hodin)

- v současné době frekventantka navazujícího výcviku "Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii" pod vedením Mgr. Leoše Zatloukala, Ph.D. et Ph.D., PhDr. Michala Věžníka, Bc. Pavla Vítka a PhDr. Daniela Žákovského (710 hodin)

- akreditovaný seminář s Benem Furmanem, M. D. "Zázraky v terapii zaměřené na řešení s dětmi a dospívajícími"

- Program rozvoje sociálních dovedností, zvládání vzteku a morálního usuzování aART (adapted Agression Replacement Training), AISIS z.ú

- Dlouhodobá praxe práce s dospívajícími s extrémními poruchami chování v institucionální výchově

 

Mgr. Lucie Zajacová - psycholožka

Vzdělání a odborná praxe:

Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů:

 

Mgr. Barbara Hykelová, DiS. - speciální pedagožka

Vzdělání a odborná praxe:

Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů:

 

Mgr. Zuzana Stanovská - speciální pedagožka

Vzdělání a odborná praxe:

Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů:

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feursteina I. Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina trenér Mgr. Ondřej Věnek Vysopal

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina Basic Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina

- Program rozvoje sociálních dovedností, zvládání vzteku a morálního usuzování aART (adapted Agression Replacement Training), AISIS z.ú.

 

Bc. Terezie Kachlová - vychovatelka

Vzdělání a odborná praxe:

Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů:

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feursteina I. Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina trenér Mgr. Ondřej Věnek Vysopal

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina Basic Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina

- Program rozvoje sociálních dovedností, zvládání vzteku a morálního usuzování aART (adapted Agression Replacement Training), AISIS z.ú.

 

Milan Králík - vychovatel

Vzdělání a odborná praxe:

Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů: