Náš tým

Mgr. Petr Macíček – vedoucí střediska, speciální pedagog – terapeut

Vzdělání a odborná praxe:

- Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, bakalářské studium oboru Speciální pedagogika (SSZ Psychopedie, Psychologie, Logopedie)

- Univerzita Jana Amose Komenského Praha, magisterské studium oboru Speciální pedagogika (SZZ Speciálně pedagogická diagnostika, Speciálně pedagogické poradenství, Speciální pedagogika obor)

- KVIC, Nový Jičín Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů v rozsahu 252 hodin

- Absolvent uceleného systemického výcviku v psychoterapeutickém směru Transformační systemické terapii podle Satirové v rozsahu 735 hod. TSTS je součástí směrů rodinné psychoterapie a je uplatňována formou individuální, párové, rodinné a skupinové terapie

- Dlouhodobý akreditovaný výcvik integrativní skupinové psychoterapie 550h + 150 hodin individuální supervize (PhDr. Jitka Lakomá, CSc., Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.)

- Výcvikový kurz METACARDS- poradenská metoda pro mládež se zaměřením na plánování, realizaci a vyhodnocování cílů

- Integrativní korekční program pro děti s ADHD – PhDr. Nora Gavendová, akreditace MŠMT

- Základní kurz EEG Biofeedback - EEG Biofeedback institut , Bc. Alan Tyl

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feursteina I. Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina 

- Dlouhodobá praxe práce s dospívajícími s poruchami chování a extrémními poruchami chování v institucionální výchově

 

Mgr. Jaroslav Kovář - speciální pedagog

Vzdělání a odborná praxe:

- Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, bakalářské studium Speciální pedagogiky (SZZ Psychologie, Logopedie, Psychopedie)

- Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, magisterské studium Speciální pedagogiky (SZZ Integrativní speciální pedagogika, Pedagogika, Edukace osob s mentálním postižením)

- Výcvik Institutu pro skupinovou terapii - Instep (integrativní gestalt) v rozsahu cca 900 hodin pod vedením PhDr. Martina Járy, MUDr. Elen Křivkové a PedDr. Václava Schmidta

- Certifikovaný kurz zážitkové pedagogiky - Mekka - Prázdninová škola Lipnice 

- Základní kurz EEG Biofeedback - EEG Biofeedback institut , Bc. Alan Tyl

- Dlouhodobá praxe s dětmi a dospívajícími s poruchami chování v institucionální výchově

 

Bc. Gabriela Ludwigová - sociální pracovnice

Vzdělání a odborná praxe:

- Masarykova univerzita, Brno, Pedagogická fakulta, bakalářské studium oboru Sociální pedagogika (SZZ sociální pedagogika, aplikovaná psychologie, pedagogika)

Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů:

- Základní kurz Krizové intervence - Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, Společnost Podané ruce o.p.s.

- Kurz krizové intervence v praxi - Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, Společnost Podané ruce o.p.s.

- Základní kurz EEG Biofeedback - EEG Biofeedback institut , Bc. Alan Tyl

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feursteina I. Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina trenér Mgr. Ondřej Věnek Vysopal

 

Mgr. Jana Bryolová – speciální pedagožka

Vzdělání a odborná praxe:

- Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, bakalářské studium oboru Speciální pedagogika (SZZ psychopedie, etopedie, terapeutické metody ve speciální pedagogice)

- Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, magisterské studium oboru Speciální pedagogika (SZZ edukace jedinců s poruchami chování, pedagogika a psychologie, speciální pedagogika pro učitele)

Osvědčení o absolvování vzdělávacích programů:

- Integrativní korekční program pro děti s ADHD – PhDr. Nora Gavendová

- Kognitivně behaviorální metody u žáků s psychickými poruchami – PhDr. Nora Gavendová

- Agrese a agresivita u dětí a mládeže – Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení

- Strategie vyšetřování šikany – Ing. Pavel Bundil, vzdělávací agentura KPS Vsetín

- Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů, RESOCIA

- absolventka výcviku "Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii" pod vedením Mgr. Leoše Zatloukala, Ph.D. et Ph.D., PhDr. Michala Věžníka a Bc. Pavla Vítka (160 hodin)

- absolventka navazujícího výcviku "Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii" pod vedením Mgr. Leoše Zatloukala, Ph.D. et Ph.D., PhDr. Michala Věžníka, Bc. Pavla Vítka a PhDr. Daniela Žákovského (710 hodin)

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feursteina I. Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina trenér Mgr. Ondřej Věnek Vysopal

- Dlouhodobá praxe práce s dospívajícími s poruchami chování a extrémními poruchami chování v institucionální výchově

 

Mgr. Silvie Skácelová - speciální pedagožka

Vzdělání a odborná praxe:

- Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, odborné magisterské studium v oboru Výchova a vzdělávání dospělých

- Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, studium v programu celoživotního vzdělávání Speciální pedagogika pro práci ve speciálně pedagogických, sociálních, zdravotnických a humanitárních zařízeních

- Sociálně psychologický výcvik v celkovém rozsahu 150 hodin pro prevenci sociálně - patologických jevů a pomoc osobám ohroženým závislostí  na návykových látkách a procesech, pod vedením PaeDr. V. Schmidta a Mgr. Petra Spurného

- Kurz Práce s rodinou v Adlerovském duchu ve školním prostředí, MANSIO

- Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD

- Základní kurz Krizové intervence - Mgr. Bohunka Horská, Společnost podané ruce o.p.s.

- Sebepoškozování u dětí a mladistvých - PhDr. Táňa Fikarová PhD. , Společnost podané ruce o.p.s.

- Sandplay - Základní kurz pro práci s pískovištěm - Mgr. A. Michalčíková klinický psycholog

- Dlouhodobá praxe s dětmi a dospívajícími s poruchami chování v institucionální výchově

 

Mgr. Vlasta Recová - psycholožka

Vzdělání a odborná praxe:

- Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, magisterský obor psychologie - odborné studium (SZZ z integrativní psychologie, psychodiagnostiky, poradenské psychologie)

- Dlouhodobý sebezkušenostní výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů I. , II. (R. Braun, K. Skalická, aktreditace MŠMT)

- Specializované studium pro prevenci sociálně patologických jevů. P- centrum Olomouc (250 hodin, akreditace MŠMT)

- Metodika programu Divadlo Fórum podle Augusta Boala (akreditovaný kurz MŠMT)

- Metody práce s dětmi s agresivitou a hyperaktivitou

- Integrativní korekční program pro děti s ADHD (N. Gavendová, akreditace MŠMT)

- Kritické myšlení pro poradenské pracovníky (E. Urbanovská, akreditace MŠMT)

- Respektovat a být respektován (manželé Kopřivovi)

- Relaxační metody pro děti

- Terapeutická práce s maskou

- Arteterapeutická práce s tvarem a tvarováním, hlína I. a II.

- Psychodrama, sociodrama a satidrama

- Relaxační techniky

- Základní kurz Krizové intervence pro pedagogické pracovníky - Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, Společnost podané ruce o.p.s.

- Základní kurz EEG Biofeedback - EEG Biofeedback institut , Bc. Alan Tyl

- Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feursteina I. Program instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina trenér Mgr. Ondřej Věnek Vysopal

- Dlouhodobá poradenská praxe s dětmi a dospívajícími (FN Olomouc, Pedagogicko-psychologická poradna Prostějov)

 

Mgr. et Bc. Petra Nečesaná - psycholožka

Vzdělání a odborná praxe:

- Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, magisterský obor Psychologie (SZZ klinická psychologie, školská psychologie) + Doplňující pedagogické studium

- Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, bakalářský obor Speciální pedagogika - intervence (SZZ Speciální pedagogika a psychologie, Teorie a praxe speciálněpedagogického školského poradenství, Poradenství a intervence ve speciální pedagogice)

- Odborný výcvik v adlerovské psychoterapii a poradenství (450 hodin)

- Odborný kurz "Spolu a jinak ve školním poradenství"

- Odborný kurz "Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem"

- Odborný kurz "Jacobsonova progresívna svalová relaxácia"

- Odborný kurz "Expert pro práci s metodou socioklima"

- Odborný kurz "Být grázlem je snazší"

- Odborný kurz "Hand test v klinické a poradenské praxi"

- Odborný kurz "Úvod do práce s dětskou kresbou"

- Odborný kurz "Muzikoterapia ako cesta k človeku"

- Akreditované vzdělávání "Psychologická a sociálna pomoc v krizových situáciách prostredníctvom internetu"

- Akreditované vzdělávání "Základy sociálnej práce s mládežou"

- Aktualizační vzdělávání "Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách a v školských zariadeniach pre odborných zamestnancov" - oprávnění k využívání programu Druhý krok

 

Mgr. Daniela Vašková - speciální pedagožka

Vzdělání a odborná praxe:

- Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, magisterský obor Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením (SZZ – etopedie, psychologie, pedagogika)

- Akreditovaný program Využití expresivních terapií v institucionální výchově při Palackého univerzitě v Olomouci v rozsahu 270 hodin (úvod do psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, taněčně – pohybové terapie)

- Dlouhodobý sebezkušenostní výcvik „Vnitřní dítě” pod vedením PhDr. Aleny Nyklové a Mgr. Soni Smolkové Syřínkové v letech 2004 - 2010

- Palackého univerzita v Olomouci, akreditovaný program CŽV Speciální pedagog (SZZ- speciální pedagogika, speciálněpedagogické poradenství a intervence, poradenství a intervence v etopedii)

- Akreditovaný kurz Autogenní trénink, Klinika adiktologie, Praha

- Akreditovaný kurz Progresivní svalové relaxace, NÚV Praha

- absolventka výcviku "Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii" pod vedením Mgr. Leoše Zatloukala, Ph.D. et Ph.D., PhDr. Michala Věžníka a Bc. Pavla Vítka (160 hodin)

- v současné době frekventantka navazujícího výcviku "Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii" pod vedením Mgr. Leoše Zatloukala, Ph.D. et Ph.D., PhDr. Michala Věžníka, Bc. Pavla Vítka a PhDr. Daniela Žákovského (710 hodin)

- akreditovaný seminář s Benem Furmanem, M. D. "Zázraky v terapii zaměřené na řešení s dětmi a dospívajícími"

- Dlouhodobá praxe práce s dospívajícími s extrémními poruchami chování v institucionální výchově